Knippla Hamn - Medlemsinfo

I denna sektion återfinns information som våra medlemmar kan finna nyttiga såsom Aktuella datum, vem i styrelsen ansvarar för vilken fråga, stadgar etc.

Vid frågor om kön till båtplatser, kontakta Conny Carlsson.

Vid frågor om kön till parkeringsplatser på hamnens mark, kontakta Bo Svensson

Vid övriga frågor skicka mail till info@knipplahamn.se

Datum för våra mycket uppskattade arbetsdagar finns till höger.  Trevliga dagar man inte vill missa på Knippla!

Sjöbod Spiken intresseanmälan!

Hamnföreningen har fattat beslut om att undersöka möjligheten till uppförandet av
attraktiva sjöbodar i varierande storlek till försäljning alternativt uthyrning i området Spiken (brandområdet).

Klicka på "Intresseanmälan" för mer information.

Intresseanmälan

/Arbetsgruppen för Knippla Hamn Spiken

Knippla Hamnförening angående Branden Del 2, 24/5
 
För berörda:
Har ni frågor till Hamnföreningen tveka inte att kontakta Niklas Thoresson på niklas.thoresson@gmail.com. Vi kommer löpande lägga ut information under Knippla.se sektion hamnens medlemsinfo.

Vad händer nu?
Vi avvaktar just nu kommunens bygglov för rivning, så snart det meddelas kommer PAH bygg att starta uppröjningsarbetet. Sannolikt i V22/V23.
Om kostnaden är rimlig, grusa av området för uppställning av husbilar under sommaren.

Framtiden
Knippla hamnstyrelse har 25/4 tagit några viktiga beslut:
•    En arbetsgrupp är tillsatt som skall driva projektet med återuppbyggnad av området. Arbetsgruppen tar fram underlag för beslut i Hamnstyrelsen.


•    Arbetsgruppen består av en projektdel och en rådgivande del. 


•    Projektdelen leds av projektledare Leif Nilsson. 
Willy Andersson,  Conny Carlsson och Niklas Thoresson ingår från hamnstyrelsen.


•    Rådgivande är Hembygdsföreningen för den historiska aspekten av området (Ralf Magnusson), EU bidrag/övriga föreningar (Ingela Malm-Colliander), 
Ö-rådet för samhällets aspekter (Thomas Hafstrand).


•    Arbetsgruppen skall verka för att hitta lösningar där existerande boaägare erbjuds attraktiva alternativ i framtiden. Arbetsgruppen skall även presentera nya möjliga användningar för del av området samt alternativa  planlösningar.

Har ni förslag till arbetsgruppen, prata med Leif Nilsson eller maila på s2nconsulting@gmail.com

Tidsplan
Naturligtvis är alla tidsplaner i dagsläget osäkra men här är bästa möjliga uppskattning:

maj-juni    Arbetsgruppen kommer träffa individuella boaägare för att lyssna kring deras syn på framtiden.
Utvärdera polisens rapport, lyssna av kommunen, kartlägga vilka regler som gäller för framtida byggnation.


aug-sep    Arbetsgruppen tar fram alternativa planer för området. 
Utforma vilken process som skall användas för uppbyggnad.


okt    Styrelsen fattar preliminärt beslut om alternativ.
Information och möte med alla boaägare för återkoppling på planerna.


nov    Styrelsen fattar slutligt inriktningsbeslut på planerna baserat på återkoppling från boaägarna.
Information och möte med boaägarna.


nov/dec    Detaljerad information angående uppbyggnadsprocessen. Förbered och skicka in bygglovshandlingar.


Styrelsen / Knippla Hamnförening

2020-05-15 Komplettering om branden

 

Har ni frågor angående branden och sjöbodar som påverkats, kontakta ert försäkringsbolag i första hand. Har ni frågor till hamnföreningen är ni välkomna att kontakta Ordf. Niklas Thoresson på niklas.thoresson@gmail.com eller 0767684446.

 

Idag har längre möten hållits med räddningstjänsten, plan & bygg på kommunen samt försäkringsbolagen.
 
Följande information har framkommit under dagen:
 
Försäkringsbolagen har nu gått samman för att röja upp området.
Uppröjning kommer starta ganska omgående efter det att Polisen gett klartecken, sannolikt inom kommande två veckor om inget oförutsett inträffar.
 
När uppröjningen är klar skall miljöprover tas om det förekommit spill i samband med branden och släckningsarbetet. Beroende på proverna sker sanering. Därefter släpper försäkringsbolagen marken till hamnföreningen.
 
Kommunen bekräftar att all nybyggnation måste ske enligt dagens ramverk och riktlinjer för byggnader. Eftersom det är sjöbodar är detta ganska förenklade riktlinjer. Alla bygglov skall vara i enlighet med gällande detaljplan oavsett byggnadens tidigare utförande. I övrigt vill kommunen föra en dialog med Knippla Hamnförening kring området.
 
När det gäller områdets byggnation och processen kommer styrelsen diskutera detta vid nästa styrelsemöte. Vi räknar med att konkreta bygglovsprocesser kan starta i höst.
Vi återkommer med mer information till berörda parter och sannolikt ett informationsmöte efter sommaren.

Niklas Thoresson

Ordförande Knippla Hamnförening

2020-05-14 Branden och sjöbodarna

 

Har ni frågor angående branden och sjöbodar som påverkats, kontakta ert försäkringsbolag i första hand. Har ni frågor till hamnföreningen är ni välkomna att kontakta Ordf. Niklas Thoresson på niklas.thoresson@gmail.com eller 0767684446.

Status eftermiddag 14/5

 

Vi har under dagen varit i kontakt med polisen, räddningstjänsten, försäkringsbolagens samordnare, vårt försäkringsbolag samt vår advokat.

Försäkringsbolagens samordnare fick namn på alla boaägarna och kontaktade dem under dagen för att klarlägga vilka försäkringsbolag som är involverade.

 

Räddningstjänstens utreder de brandtekniska orsakerna runt branden. Polisen inleder alltid en utredning i samband med dessa större bränder och de har förhört flera personer. I dagsläget är det ingen idé att spekulera om orsaken utan avvakta utredningen. Efter avslutad utredning lyfts avspärrningen.

Försäkringsbolagen går samman i ett konsortie för att sanera brandplatsen, besked om hur denna process går till och när den kan påbörjas får vi återkomma till. Den kan inte startas innan utredningen är klar.

Conny är kontaktperson för allt arbete på platsen som exempelvis grävmaskinen för eftersläckningsarbetet.

Utan tvekan kommer sedan processen med återskapande och uppbyggnad att bli krävande och sannolikt lite långvarig. Vi kommer imorgon kontakta kommunen angående den förestående processen.

Vi återkommer med mer information framöver. Följ Hamnen på Facebook så får ni noteringar när ny info kommer.

Niklas Thoresson
Ordförande knippla Hamnförening

2020-04-06 Informationsuppdatering bastun!

Som en extra försiktighetsåtgärd inför påskhelgen har vi valt att, från och med idag, stänga bastun tills vidare pga Corona. Som tidigare meddelats utvärderar vi löpande vår verksamhet.

/Styrelsen

Medlemsinfo

 

Våren 2020

Arbetsdag 10/4 OBS! Se extra info under Medlemsinfo!

Isättning båt 25/4 och 26/4

Isättning båt 2/5 och 3/5

Start kl 09.00 samtliga dagar

Hösten 2020

Upptag båt  26/9 och 27/9
Upptag båt  3/10 och 4/10

Upptag båt 24/10

Start kl 09.00 samtliga dagar

Arbetsdag

Mötestider

 

Styrelsen och ansvarsområden

Som en del av det pågående arbetet med insyn i Hamnstyrelsens arbetsfördelning listar vi nedan vilka personer i styrelsen som innehar vilket ansvarsområde. Har ni förslag till förbättringar, frågor eller synpunkter vänligen kontakta respektive person.

Stadgar kan skickas på begäran av medlem i föreningen genom att kontakta hamnens styrelse.

Verksamheten
Bastun Ingvar Alfredsson
Cafe’, vandrarhem Bo Svensson & Charlotte Karlsson

Servicebyggnader Bo Svensson
Gästservice Charlotte Karlsson, Calle Sedelius

Hamnen med bryggor & anläggning samt Hamnplatser Conny Carlsson
Spolstation, Tömningsbryggan, Truck & maskiner Leif Klarlsson
Säkerhet & Miljöstation  Mikael Nilsson, Charlotte Karlsson

 

Styrelsen
Niklas Thoresson Ordförande

Charlotte Karlsson Vice Ordförande
Bo Svensson Ekonomiansvarig
Calle Sedelius Sekreterare

Conny Carlsson

Tore Carlsson

Leif Karlsson

Ingvar Alfredsson

Johnny Larsson

Mikael Nilsson

Anders Boberg

Björn Flander

Kristian Elofsson

Willy Andersson

 

Verksamhetsberättelse

Verksamheten 2018

Hamnen
Beslut taget om att införa säsongspriser vilket diskuterats ofta genom åren. Största investering under året var en ny ponton i yttre hamnen samt bommar till pontonerna i yttre hamnen för utökat antal åretsruntplatser vilket bidrar till minskad kö och ökade intäkter.

Fortsatt investering i elanläggningen har skett genom belysning på yttre piren som är mer anpassad för trivsam miljö, belysning vid nya pontonen, sammanslagning av mätarskåp för lägre fasta avgifter, inköp av nya elstolpar inre hamnen etc.
Nordkajen har renoverats med nytt däck och balkar. Kajakplatserna har märkts upp med platsnummer. Uppmärkning av fyra husbilsplatser vid de södra toaletterna har genomförts.
Utöver ovan har flera åtgärder för löpande underhåll av bryggor och fastigheter genomförts på ett förtjänstfullt vis.

Vandrarhem & Café
Cafét, Vandrarhem och Boa har fått nya spishällar samt en ny tvättmaskin har installerats. Cafe’t har även utrustas med industridiskmaskin vilket underlättar för personalen att hålla en hög servicegrad.

Bastu
Bastuns intäkter är liknande 2017, renoveringsbehov utreds inför 2019.

Övrigt
Styrelsen arbetar med hamnens långsiktiga plan. Tre olika alternativ för att öka antal fasta platser utvärderas samt möjlighet att öka vandrarhemmets kapacitet.